โครงการฝึกอบรม “แพทย์รุ่นใหม่ใฝ่ใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล” (The New-generation IT Doctor for Hospital Development) รุ่นที่ 7

ณ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรีระยะเวลาการอบรมตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ถึง 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566ประกาศผล วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ปิดรับสมัคร 30 เมษายน 2566

TMI PR

16 Mar 2023

โครงการฝึกอบรม “แพทย์รุ่นใหม่ใฝ่ใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล” (The New-generation IT Doctor for Hospital Development) รุ่นที่ 6

ระยะเวลาการอบรมตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2565 – วันที่ 13 กันยายน 2565 ณ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ปิดรับสมัคร 30 เมษายน 2565

TMI PR

31 Mar 2022