TMI PR

07 Oct 2022

การประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ ครั้งที่ 11 & การประชุมวิชาการสมาคมเวชสารสนเทศไทย ครั้งที่ 31

TMI Annual Meeting – NCMedInfo 2022 Theme: การบูรณาการการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลทางสุขภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน (Digital Health Technology Integration for Better Quality of Life) *Update กำหนดการล่าสุด 18-11-2565

TMI PR

19 Sep 2022

TMI PR

18 Sep 2022

ภาพบรรยากาศการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565

ผู้ตรวจเยี่ยมประเมิน: นพ.ชุษณะ มะกรสาร, นพ.วรรษา เปาอินทร์, นพ.บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์ และนพ.กวิน สิริกวิน เข้าร่วมสังเกตการณ์

TMI PR

13 Sep 2022

ภาพบรรยากาศการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล โรงพยาบาลน่าน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565

ผู้ตรวจเยี่ยมประเมิน: นพ.ชุษณะ มะกรสาร, นพ.วรรษา เปาอินทร์, นพ.จตุพงษ์ จันทร์ทองผู้ร่วมสังเกตการณ์: รอ.หญิง ปิ่นรัตน์ พันธุ์มณี, นางสาวนาถนภา คำลอยฟ้า, นางสาวเมธาวี จันทร์มล

TMI PR

05 Sep 2022

ภาพบรรยากาศการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ 12

ผู้ตรวจเยี่ยมประเมิน: นพ.ชุษณะ มะกรสาร, นพ.วรรษา เปาอินทร์, นพ.บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์, ดร.มะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ และ คุณภศิชา เธียรเชาวน์

TMI PR

01 Sep 2022

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชม โครงการการพัฒนาต้นแบบโรงพยาบาลที่ปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลของประเทศไทย : ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

โดยมี พลอากาศเอก นพ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์  ผู้ทรงคุณวุฒิ, นาวาอากาศเอก วัฒนศักดิ์ เพิ่มทรัพย์ นายทหารบริหารงานโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ และผู้แทนฝ่ายสารสนเทศ ให้การต้อนรับ นำเสนอรายละเอียด และนำเยี่ยมชม

TMI PR

23 Jul 2022

TMI PR

26 Jun 2022

TMI PR

26 Jun 2022

TMI PR

26 Jun 2022
1 2 3 4