📢ขยายเวลา “รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมเวชสารสนเทศไทย”

ทำหน้าที่รวบรวมและจัดทำเอกสาร ภาพและข้อมูล จัดทำสื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานหรือผลงานของสมาคม บริการและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง สํารวจและรวบรวมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมของสมาคม

TMI PR

11 Apr 2024