TMI PR

11 Nov 2022

ภาพบรรยากาศการประชุม โครงการการพัฒนาต้นแบบโรงพยาบาลที่ปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลของประเทศไทย : ณ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

โดยมี อาจารย์ แพทย์หญิงศนิ มลกุล รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ, เภสัชกรพงศธร เพียบเพียร หัวหน้างานสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสุขภาพ และผู้แทนฝ่ายสารสนเทศ ให้การต้อนรับและนำเสนอรายละเอียด ณ ห้องประชุม 1-2 ฝ่ายสารสนเทศ ชั้น 2 อาคารวิจัยและสวัสดิการ และจุดบริการอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

TMI PR

08 Nov 2022

TMI PR

08 Oct 2022

TMI PR

07 Oct 2022

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชม โครงการการพัฒนาต้นแบบโรงพยาบาลที่ปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลของประเทศไทย : ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

โดยมี พลอากาศเอก นพ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์  ผู้ทรงคุณวุฒิ, นาวาอากาศเอก วัฒนศักดิ์ เพิ่มทรัพย์ นายทหารบริหารงานโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ และผู้แทนฝ่ายสารสนเทศ ให้การต้อนรับ นำเสนอรายละเอียด และนำเยี่ยมชม

TMI PR

23 Jul 2022
1 2