Medical Informatics : Inspirations Corner แนวโน้มมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ trend การเปลี่ยนแปลงการนำใช้ข้อมูลในเชิงคุณภาพกับ technology นำสู่การศึกษาและจัดทำแผนด้านมาตรฐานข้อมูล

0
641