ภาพบรรยากาศการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล รพ.แพร่ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

ผู้ตรวจเยี่ยมประเมิน: นพ.ชุษณะ มะกรสาร, นพ.วรรษา เปาอินทร์, ดร.มะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ และ อาจารย์โกเมธ นาควรรณกิจ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. เข้าร่วมสังเกตการณ์

TMI PR

09 Jun 2022

TMI PR

13 May 2022

TMI PR

13 May 2022

Cybersecurity Knowledge Sharing “Personal Data Protection Act: PDPA”

ดร. นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในการเข้าร่วมการเสวนา Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 15 หัวข้อ “Personal Data Protection Act: PDPA”

TMI PR

05 Apr 2022

วงเสวนา “เปิดมุมมองความปลอดภัยไซเบอร์ 2022”

ดร. นพ.บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงการถอดรหัสป้องกันภัยไซเบอร์ใน โรงพยาบาล ในวงเสวนาเรื่อง “เปิดมุมมองความปลอดภัยไซเบอร์ 2022” จากงานสัมมนาเรื่อง ไทยกับความปลอดภัยไซเบอร์ 2022 ในนามกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข ในกรรมการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

TMI PR

04 Apr 2022

โครงการฝึกอบรม “แพทย์รุ่นใหม่ใฝ่ใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล” (The New-generation IT Doctor for Hospital Development) รุ่นที่ 6

ระยะเวลาการอบรมตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2565 – วันที่ 13 กันยายน 2565 ณ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ปิดรับสมัคร 30 เมษายน 2565

TMI PR

31 Mar 2022

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนาโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

พบกับ 3 หลักสูตรเพื่อเตรียมตัวในการปรับเปลี่ยนโรงพยาบาลเข้าสู่ระบบดิจิทัล (Digital Transformation) จากสมาคมเวชสารสนเทศไทย (TMI)

TMI Treasurer

10 Jan 2022

เอกสารประกอบการบรรยาย คลิปบันทึกการบรรยาย การประชุมวิชาการสมาคมเวชสารสนเทศไทย ประจำปี 2564

คลิป บันทึก การ บรรยาย การประชุม วิชาการสมาคมเวชสารสนเทศไทย ประจำปี 2564 สำหรับ

TMI Treasurer

21 Dec 2021
1 4 5