TMI PR

18 Nov 2022

TMI PR

11 Nov 2022

ภาพบรรยากาศการประชุม โครงการการพัฒนาต้นแบบโรงพยาบาลที่ปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลของประเทศไทย : ณ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

โดยมี อาจารย์ แพทย์หญิงศนิ มลกุล รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ, เภสัชกรพงศธร เพียบเพียร หัวหน้างานสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสุขภาพ และผู้แทนฝ่ายสารสนเทศ ให้การต้อนรับและนำเสนอรายละเอียด ณ ห้องประชุม 1-2 ฝ่ายสารสนเทศ ชั้น 2 อาคารวิจัยและสวัสดิการ และจุดบริการอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

TMI PR

08 Nov 2022

TMI PR

08 Oct 2022

TMI PR

07 Oct 2022

การประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ ครั้งที่ 11 & การประชุมวิชาการสมาคมเวชสารสนเทศไทย ครั้งที่ 31

TMI Annual Meeting – NCMedInfo 2022 Theme: การบูรณาการการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลทางสุขภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน (Digital Health Technology Integration for Better Quality of Life) *Update กำหนดการล่าสุด 18-11-2565

TMI PR

19 Sep 2022

TMI PR

18 Sep 2022

ภาพบรรยากาศการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565

ผู้ตรวจเยี่ยมประเมิน: นพ.ชุษณะ มะกรสาร, นพ.วรรษา เปาอินทร์, นพ.บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์ และนพ.กวิน สิริกวิน เข้าร่วมสังเกตการณ์

TMI PR

13 Sep 2022

ภาพบรรยากาศการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล โรงพยาบาลน่าน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565

ผู้ตรวจเยี่ยมประเมิน: นพ.ชุษณะ มะกรสาร, นพ.วรรษา เปาอินทร์, นพ.จตุพงษ์ จันทร์ทองผู้ร่วมสังเกตการณ์: รอ.หญิง ปิ่นรัตน์ พันธุ์มณี, นางสาวนาถนภา คำลอยฟ้า, นางสาวเมธาวี จันทร์มล

TMI PR

05 Sep 2022

ภาพบรรยากาศการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ 12

ผู้ตรวจเยี่ยมประเมิน: นพ.ชุษณะ มะกรสาร, นพ.วรรษา เปาอินทร์, นพ.บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์, ดร.มะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ และ คุณภศิชา เธียรเชาวน์

TMI PR

01 Sep 2022
1 2 3 4 5