TMI PR

07 Oct 2022

การประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ ครั้งที่ 11 & การประชุมวิชาการสมาคมเวชสารสนเทศไทย ครั้งที่ 31

TMI Annual Meeting – NCMedInfo 2022 Theme: การบูรณาการการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลทางสุขภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน (Digital Health Technology Integration for Better Quality of Life) *Update กำหนดการล่าสุด 18-11-2565

TMI PR

19 Sep 2022

TMI PR

18 Sep 2022

ภาพบรรยากาศการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565

ผู้ตรวจเยี่ยมประเมิน: นพ.ชุษณะ มะกรสาร, นพ.วรรษา เปาอินทร์, นพ.บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์ และนพ.กวิน สิริกวิน เข้าร่วมสังเกตการณ์

TMI PR

13 Sep 2022

ภาพบรรยากาศการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล โรงพยาบาลน่าน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565

ผู้ตรวจเยี่ยมประเมิน: นพ.ชุษณะ มะกรสาร, นพ.วรรษา เปาอินทร์, นพ.จตุพงษ์ จันทร์ทองผู้ร่วมสังเกตการณ์: รอ.หญิง ปิ่นรัตน์ พันธุ์มณี, นางสาวนาถนภา คำลอยฟ้า, นางสาวเมธาวี จันทร์มล

TMI PR

05 Sep 2022

ภาพบรรยากาศการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ 12

ผู้ตรวจเยี่ยมประเมิน: นพ.ชุษณะ มะกรสาร, นพ.วรรษา เปาอินทร์, นพ.บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์, ดร.มะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ และ คุณภศิชา เธียรเชาวน์

TMI PR

01 Sep 2022

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชม โครงการการพัฒนาต้นแบบโรงพยาบาลที่ปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลของประเทศไทย : ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

โดยมี พลอากาศเอก นพ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์  ผู้ทรงคุณวุฒิ, นาวาอากาศเอก วัฒนศักดิ์ เพิ่มทรัพย์ นายทหารบริหารงานโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ และผู้แทนฝ่ายสารสนเทศ ให้การต้อนรับ นำเสนอรายละเอียด และนำเยี่ยมชม

TMI PR

23 Jul 2022

การอบรม “การบริหารจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”

ในยุค Health 4.0 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการบริหารงานของโรงพยาบาลส่วนใหญ่ในประเทศไทย เพื่อบันทึกและจัดเก็บข้อมูลการรักษาพยาบาลผู้ป่วย จัดการทรัพยากรและบริหารงานด้านต่างๆ  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต้องมีประสิทธิภาพพร้อมรับกับความต้องการในการเข้าถึงด้วยความรวดเร็ว

TMI Treasurer

01 Jul 2022

TMI PR

26 Jun 2022

TMI PR

26 Jun 2022
1 2 3 4