โครงการฝึกอบรม “แพทย์รุ่นใหม่ใฝ่ใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล” (The New-generation IT Doctor for Hospital Development) รุ่นที่ 6

ระยะเวลาการอบรมตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2565 – วันที่ 13 กันยายน 2565 ณ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ปิดรับสมัคร 30 เมษายน 2565

TMI PR

31 Mar 2022
1 3 4