การอบรม “การบริหารจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” 2567

ในยุค Health 4.0 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการบริหารงานของโรงพยาบาลส่วนใหญ่ในประเทศไทย เพื่อบันทึกและจัดเก็บข้อมูลการรักษาพยาบาลผู้ป่วย จัดการทรัพยากรและบริหารงานด้านต่างๆ  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต้องมีประสิทธิภาพพร้อมรับกับความต้องการในการเข้าถึงด้วยความรวดเร็ว

ในขณะที่ระบบมีขนาดและความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น การบริหารจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวปฏิบัติที่ดี (Best practices) จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร ประหยัดค่าใช้จ่าย รวมทั้งเพิ่มความพึงใจของผู้รับบริการทั้งในและนอกองค์กร สมาคมเวชสารสนเทศไทยเห็นความสำคัญในการที่โรงพยาบาลในประเทศไทยต้องเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของตนเอง เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบดิจิทัล สร้างช่องทางใหม่ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการผู้ป่วยได้มากขึ้น จึงจัดโครงการฝึกอบรม “การบริหารจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” (IT Service Management Essential for Hospital Digital Transformation) นี้ขึ้นมา

สถานที่จัดอบรม

โรงแรมมารวยการ์เด้น (Maruay Garden Hotel) เลขที่ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้างาน ผู้จัดการ และผู้บริหารด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล

ผู้สนใจในการพัฒนาระบบการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Process improvement, Service management) ผู้สนใจแนวความคิดการพัฒนาคุณภาพ HA-IT, Value-based care

วันที่ฝึกอบรม

21 – 23 สิงหาคม พ.ศ. 2567 (3 วัน)

รายละเอียดการอบรม

หนังสือเชิญอบรม

ลงทะเบียนอบรม

https://forms.gle/pxgrHczZ96zCcBrV6

แบบฟอร์มจองห้องพัก