📢ขยายเวลา “รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมเวชสารสนเทศไทย”

ทำหน้าที่รวบรวมและจัดทำเอกสาร ภาพและข้อมูล จัดทำสื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานหรือผลงานของสมาคม บริการและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง สํารวจและรวบรวมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมของสมาคม

ผู้ประสงค์สมัคร: ยื่นหลักฐานและสมัครด้วยตนเองได้ที่ สมาคมเวชสารสนเทศไทย อาคาร ๔ ชั้น ๔ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ อีเมล: [email protected] โทรศัพท์: ๐๒-๒๕๙๐-๑๕๕๒, ๐๘-๕๒๒๓-๓๖๓๑ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗