📬เชิญเข้าร่วม : โครงการฝึกอบรม “นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลรุ่นใหม่เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโรงพยาบาล” (Young Data Scientists for Hospital Development) รุ่นที่ 1

🎯กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มพยาบาล เภสัชกร หรือสหเวชศาสตร์สาขาต่าง ๆ อายุ 25- 45 ปี ที่สนใจศึกษาความรู้ศาสตร์ข้อมูลและการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อนำความรู้ไปวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโรงพยาบาล
👉รับจำนวนไม่เกิน 24 คน

วัตถุประสงค์
🔶เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ ด้านศาสตร์ข้อมูลและการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ได้นำไปประยุกต์ใช้ในพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
🔶 เพื่อสร้างกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่มีความรู้ด้านการใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ความรู้ใหม่ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้การพัฒนาโรงพยาบาลได้

ระยะเวลาการอบรม

วันที่10 มิถุนายน 2567 – วันที่ 08 ตุลาคม 2567
เรียนเต็มวัน สัปดาห์ละ 2 วัน ในวันจันทร์ และวันอังคาร เป็นเวลา 17 สัปดาห์ (ไม่รวมสัปดาห์ที่มีวันหยุด) และนำเสนอผลงาน รวม 17 สัปดาห์

รับสมัคร

วันที่1 มีนาคม 2567 – วันที่ 30 เมษายน 2567

ประกาศผลการรับสมัคร

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

สถานที่จัดฝึกอบรม

ณ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

รายละเอียดโครงการ

หนังสือเชิญ

ลงทะเบียน

http://bit.ly/47VFyWZ
ค่าลงทะเบียน: ท่านละ 79,500.-บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ชำระผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข
ชื่อบัญชีสมาคมเวชสารสนเทศไทย เลขที่ 142-0-02801-4
*ชำระหลังการประกาศผล