ปิดรับสมัคร (จำนวนเต็มแล้ว) : การอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การพัฒนาโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลตามกรอบการพัฒนาคุณภาพ HAIT Plus” วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567

สมาคมเวชสารสนเทศไทย (TMI) ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลตามกรอบการพัฒนาคุณภาพ HAIT Plus” เพื่อให้ความรู้แก่โรงพยาบาล ที่มีความสนใจให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมเพื่อยกระดับการพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของโรงพยาบาล สามารถดำเนินการตามมาตรฐานกรอบแนวคิดการพัฒนา HAIT Plus อย่างมีคุณภาพ พร้อมเพื่อการรับรองคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

  • ผู้บริหารระดับสูง
  • หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สมาชิกทีมพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ (HA)

วันที่ฝึกอบรม

28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 (3 วัน)

สถานที่จัดฝึกอบรม

โรงแรมมารวยการ์เด้น (Maruay Garden Hotel) เลขที่ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

รายละเอียดการอบรม

แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม (จำนวนเต็ม-ปิดรับสมัคร)

แบบฟอร์มจองห้องพัก

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 4,500.- บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
หมายเหตุ เป็นรุ่นสำหรับหน่วยงานมีความประสงค์รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง