🔥ปิดรับสมัคร! 📬รุ่นที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล”

👉ด้วยมีผู้สนใจจำนวนมาก ทางสมาคมเวชสารสนเทศไทย (TMI) จึงได้เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล” รุ่นที่ 2 ร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนกับโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการพัฒนาโรงพยาบาล และสร้างกรอบแนวทางเพื่อใช้ในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล และรับรองคุณภาพโรงพยาบาลด้วยการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล

วันที่ฝึกอบรม

24 – 26 มกราคม พ.ศ. 2567 (3 วัน)

สถานที่จัดฝึกอบรม

โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ

รายละเอียดการอบรม

หนังสือเชิญอบรม

แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม

ส่งแบบตอบรับการลงทะเบียนพร้อมหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนทาง e-mail: [email protected] ภายในวันที่ 19 มกราคม 2567
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณนภาพัฒน์ สมกลิ่น โทร. 08 5223 3631

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 4,500.- บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

แบบฟอร์มสำรองห้องพัก โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ