*ปิดรับสมัคร* การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล”

สมาคมเวชสารสนเทศไทย (TMI) ร่วมมือกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล” เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนกับโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการพัฒนาโรงพยาบาล และสร้างกรอบแนวทางเพื่อใช้ในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล และรับรองคุณภาพโรงพยาบาลด้วยการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล

วันที่ฝึกอบรม

20 – 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (3 วัน)

สถานที่จัดฝึกอบรม

ห้องประชุม 2 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน อาคาร 6 ชั้น 4 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดการอบรม

หนังสือเชิญอบรม

แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม

ส่งแบบตอบรับการลงทะเบียนพร้อมหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนมาทาง e-mail : [email protected] ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2566
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณนภาพัฒน์ สมกลิ่น โทร. 08 5223 3631

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 4,500.- บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)