เชิญเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาลขั้นพื้นฐาน (Basic) และขั้นสูง(Advance)”

สมาคมเวชสารสนเทศไทย (TMI) ตระหนักถึงคุณค่าของการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของโรงพยาบาล เพื่อได้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบัน นำผลการวิเคราะห์มาสังเคราะห์แนวทางดำเนินการ หรือโครงการใหม่ๆ เพื่อให้ประชาชนไทยได้รับบริการจากโรงพยาบาลอย่างมีคุณภาพ

วันที่ฝึกอบรม

ขั้นพื้นฐาน (Basic)13 – 15 ธันวาคม 2566 เวลา 8:30-16:30 น. (3 วัน) *** ปิดรับสมัคร (เต็ม) ***
ขั้นสูง(Advance)10 – 12 มกราคม 2567 เวลา 8:30-16:30 น. (3 วัน)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาลขั้นพื้นฐาน (Basic) และขั้นสูง(Advance)” ประจำปี 2566

สถานที่จัดฝึกอบรม

ห้องประชุม 2 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน อาคาร 6 ชั้น 4 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดและกำหนดการอบรม ขั้นพื้นฐาน (Basic)

รายละเอียดและกำหนดการอบรม ขั้นสูง(Advance)

หนังสือเชิญอบรม

แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม

ส่งแบบตอบรับการลงทะเบียนพร้อมหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนมาทาง e-mail : [email protected] ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2566
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณนภาพัฒน์ สมกลิ่น โทร. 08 5223 3631

ค่าลงทะเบียน

ขั้นพื้นฐาน (Basic) รับจำนวน 30 คนต่อรุ่น *** ปิดรับสมัคร (เต็ม) ***10,000- บาทต่อท่าน (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ขั้นสูง (Advance)รับจำนวน 30 คนต่อรุ่น12,000- บาทต่อท่าน (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ผู้เข้าอบรมจะได้รับคู่มือประกอบการอบรมที่มีเนื้อหาละเอียด สามารถศึกษาทบทวนด้วยตนเองได้

สิ่งที่ต้องเตรียม

ข้อมูล 43 แฟ้ม หรือข้อมูล HIS ย้อนหลัง 2-3 ปี (การวิเคราะห์แนวโน้ม/เปรียบเทียบผล ต้องมีข้อมูลปีก่อนมาเปรียบเทียบกับปีปัจจุบัน แต่หากไม่ต้องการวิเคราะห์แนวโน้ม/หรือมีข้อมูลไม่ถึง 2 ปี ควรมีข้อมูลไม่ต่ำกว่า 1,000 รายการ)
นำ Notebook เพื่อใช้สร้างคลังข้อมูลในเครื่องของตนเอง โดยมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
Notebook CPU speed ไม่ต่ำกว่า 1 GHz, RAM ไม่ต่ำกว่า 8 GB, พื้นที่เหลือใน Hard Disk อย่างน้อย 500 MB, ระบบปฏิบัติการ Windows 7 หรือ 8 หรือ 10
*ไม่แนะนำให้ใช้เครื่อง Mac หรือ macOS