พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU)

“การประเมินมาตรฐานคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล (HAIT) เขตสุขภาพที่ 5”
ระหว่าง สมาคมเวชสารสนเทศไทย กับ เขตสุขภาพที่ 5

เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 2 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 4 อาคาร 6 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 เป็นประธานในพิธีลงนามฯ(MOU) และ นพ.วรรษา เปาอินทร์ นายกสมาคม เวชสารสนเทศไทย ร่วมลงนามฯ

พร้อมด้วย อ.ดร.นพ.บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์ อุปนายก บริหาร, นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ เลขาธิการสมาคม, ดร.มะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ รองเลขาธิการสมาคมฯ, นพ.กวิน สิริกวิน และคุณศรัณยู ชเนศร์ กรรมการสมาคมเวชสารสนเทศไทย
และ นพ.สุรัคเมธ มหาศิริมงคล รักษาราชการ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, พญ.รุจิรา เข็มเพ็ชร ประธานคณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5 (CITO), นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด , ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ร่วมลงนามเป็นพยานในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) ฉบับนี้

ที่มาภาพ: สำนักงานเขตสุขภาพที่ 5 และสมาคมเวชสารสนเทศไทย