เชิญเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การให้รหัสโรค ICD-10, ICD-10-TM (Basic ICD-10)”

สมาคมเวชสารสนเทศไทย (TMI) ร่วมมือกับศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลด้านสุขภาพ ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การให้รหัสโรค ICD-10, ICD-10-TM (Basic ICD-10)” เพื่อเป็นการเผยแพร่อบรมให้ความรู้ และพัฒนาบุคลากร ด้านการให้รหัสโรคในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีความรู้ในการให้รหัสโรคเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ

วันที่ฝึกอบรม

9 – 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (3 วัน)

สถานที่จัดฝึกอบรม

โรงแรมมารวยการ์เด้น (Maruay Garden Hotel) เลขที่ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

รายละเอียดการอบรม

หนังสือเชิญอบรม

ลงทะเบียนอบรม

https://shorturl.asia/lu9sF

แบบฟอร์มจองห้องพัก