เชิญร่วมอบรม “มาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ (Advance ICD-10)” ฉบับ 2017 *update

สมาคมเวชสารสนเทศไทย (TMI) ร่วมมือกับศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลด้านสุขภาพ ดำเนินการจัดอบรม “มาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ (Advance ICD-10)” ฉบับ 2017 เพื่อเป็นการเผยแพร่อบรมฟื้นฟูความรู้ และพัฒนาบุคลากร ด้านการให้รหัสโรคในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีความรู้ในการให้รหัสโรคได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานการให้รหัสโรค (Standard Coding Guidelines)

วันที่ฝึกอบรม

14 – 16 มิถุนายน 2566 (3 วัน)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

เป็นผู้มีความรู้ด้านการให้รหัสโรค หรือ ผู้ที่ผ่านการอบรมการให้รหัสโรคและหัตถการ (Basic ICD-10)

สถานที่จัดฝึกอบรม

โรงแรมมารวยการ์เด้น (Maruay Garden Hotel) เลขที่ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

หนังสือเชิญอบรม *update

รายละเอียดการอบรม

ปิดลงทะเบียนอบรม

แบบฟอร์มจองห้องพัก

เอกสารบรรยาย

2566-06-14: แนวทางมาตรฐานการให้รหัสโรคทางออร์โธปิดิกส์และศัลยกรรม; พล.ต.นพ.กฤษณ์ กาญจนฤกษ์ ผู้แทนราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แพทย์ แห่งประเทศไทย