โครงการฝึกอบรม “แพทย์รุ่นใหม่ใฝ่ใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล” (The New-generation IT Doctor for Hospital Development) รุ่นที่ 7

ณ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
ระยะเวลาการอบรมตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ถึง 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566
ประกาศผล วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ปิดรับสมัคร 30 เมษายน 2566

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วย การจัดการทรัพยากร การพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนระบบให้มั่นใจว่า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลมีความมั่นคง แม่นยำ เชื่อถือได้ และปลอดภัย และนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดโครงการ

หนังสือเชิญ

แบบตอบรับการอบรม