เชิญเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การให้รหัสโรค ICD-10, ICD-10-TM (Basic ICD-10)”

สมาคมเวชสารสนเทศไทย (TMI) ร่วมมือกับศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลด้านสุขภาพ ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การให้รหัสโรค ICD-10, ICD-10-TM (Basic ICD-10)” เพื่อเป็นการเผยแพร่อบรมให้ความรู้ และพัฒนาบุคลากร ด้านการให้รหัสโรคในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีความรู้ในการให้รหัสโรคเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ

วันที่ฝึกอบรม

15 – 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 (3 วัน)

สถานที่จัดฝึกอบรม

โรงแรมมารวยการ์เด้น (Maruay Garden Hotel) เลขที่ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

รายละเอียดการอบรม

หนังสือเชิญอบรม

*ปิดรับสมัคร ลงทะเบียนอบรม

ด้วยจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมอบรมเต็มจำนวน 250 ท่านแล้ว

แบบฟอร์มจองห้องพัก