พิธีเปิดและบรรยากาศ การประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ ครั้งที่ 11 & การประชุมวิชาการสมาคมเวชสารสนเทศไทย ครั้งที่ 31 วันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2565

โดย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และพญ.จามรี เชื้อเพชระโสภณ นายกสมาคมเวชสารสนเทศไทย กล่าวรายงานในพิธีเปิดฯ ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดยมี นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข และ พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ร่วมให้การต้อนรับ

Theme:
การบูรณาการการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลทางสุขภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน (Digital Health Technology Integration for Better Quality of Life)

Panel: การร่วมกันพัฒนา Digital Health Technology สำหรับประเทศไทย

โดย นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข, ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณะบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, นพ.ธนกฤต จินตวร รองผู้อำนวยการสถาบันการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ ดำเนินรายการโดย ดร.นพ.บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์

    ภาพรวมห้อง A: Hospital IT Technology and Quality Showcases

    Lunch Symposium: Integrating evidence-based knowledge into clinical practice
    โดย นพ. ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ Supported By Wolsters Kluwer

    ภาพรวมห้อง B: ICD, Standards in Medical Informatics

    ภาพรวมห้อง C: New Health IT Technology and NCMedInfo 2022 Research Forum