ภาพบรรยากาศ: การมอบประกาศนียบัตรการรับรองการพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล และใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2565

โดย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข, พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และพญ.จามรี เชื้อเพชระโสภณ นายกสมาคมเวชสารสนเทศไทย

สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองระดับ 4

รพ.น่าน จ.น่าน รพ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองระดับ 3 สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองระดับ 2

รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตากรพ.ระนอง จ.ระนอง

สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองระดับ 1

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช กรุงเทพมหานครรพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
จ.อุบลราชธานี
รพ.มะเร็งอุดรธานี จ.อุดรธานีรพ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
รพ.โนนสุวรรณ  จ.บุรีรัมย์รพ.กรงปินัง  จ.ยะลา
รพ.ไม้แก่น  จ.ปัตตานีรพ.พัทลุง  จ.พัทลุง
รพ.นราธิวาสราชนครินทร์  จ.นราธิวาสรพ.สารภี จ.เชียงใหม่ (ผู้แทน)

การมอบใบประกาศเกียรติคุณ

แก่ นพ.สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12

ที่มีความตั้งใจ มุ่งมั่น และให้การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล (HAIT) เขตสุขภาพที่ 12 จนประสบความสำเร็จ โดยมี นพ.พรประสิทธิ จันทระ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นผู้แทนในการรับมอบ