ภาพบรรยากาศการประชุม โครงการการพัฒนาต้นแบบโรงพยาบาลที่ปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลของประเทศไทย : ณ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

โดยมี อาจารย์ แพทย์หญิงศนิ มลกุล รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ, เภสัชกรพงศธร เพียบเพียร หัวหน้างานสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสุขภาพ และผู้แทนฝ่ายสารสนเทศ ให้การต้อนรับและนำเสนอรายละเอียด ณ ห้องประชุม 1-2 ฝ่ายสารสนเทศ ชั้น 2 อาคารวิจัยและสวัสดิการ และจุดบริการอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ผู้เข้าร่วมประชุมและเยี่ยมชม On site จำนวน 20 ท่าน ประกอบด้วยผู้แทนจาก

 • สมาคมเวชสารสนเทศไทย: พญ.จามรี เชื้อเพชระโสภณ นายกสมาคมฯ, รศ.นพ.วรรษา เปาอินทร์ เลขาธิการสมาคมฯ และนางภศิชา เธียรเชาวน์ ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ
 • สำนักดิจิทัล กรมการแพทย์: นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัล
 • รพ.ศิริราช: ผศ.นพ.มนศักดิ์ ชูโชติรส รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
 • รพ.พระมงกุฎเกล้า: นพ.กศม ภังคานนท์ และทีมงาน
 • สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์: อ.นพ.สิทธาคม ผู้สันติ รองผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และทีมงาน
 • สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ: นายสนัด วงศ์ทวีทอง รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และทีมงาน

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom จำนวน 27 ท่าน ประกอบด้วยผู้แทนจาก

 • สมาคมเวชสารสนเทศไทย
 • สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
 • คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 • คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 • รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 • สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
 • สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์

พร้อมการเยี่ยมชม ระบบงานเวชระเบียน, ระบบยืนยันตัวตนสิทธิการรักษาพยาบาล จากตู้ KIOS, ระบบงานผู้ป่วยนอก และ Data Center