การประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ ครั้งที่ 11 & การประชุมวิชาการสมาคมเวชสารสนเทศไทย ครั้งที่ 31

TMI Annual Meeting – NCMedInfo 2022

Theme:
การบูรณาการการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลทางสุขภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน (Digital Health Technology Integration for Better Quality of Life)

*Update กำหนดการล่าสุด 18-11-2565

วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเวชสารสนเทศ พัฒนาข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์ และเพิ่มพูนความรู้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลด้านเวชสารสนเทศ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

สถานที่จัดการประชุม

ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

วันที่จัดการประชุม

23 พฤศจิกายน – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 (3 วัน)

กำหนดการ

หมายเหตุ: กำหนดการและวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หนังสือเชิญประชุม

ลงทะเบียนประชุม

https://tinyurl.com/2oygrm3h

ค่าลงทะเบียน

ภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565ราคา 4,500 บาท
ตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกายน –23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565ราคา 5,500 บาท
หมายเหตุ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

แบบฟอร์มสำรองห้องพัก โรงแรม ดิเอมเมอร์รัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ