ภาพบรรยากาศการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ 12

ผู้ตรวจเยี่ยมประเมิน: นพ.ชุษณะ มะกรสาร, นพ.วรรษา เปาอินทร์, นพ.บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์, ดร.มะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ และ คุณภศิชา เธียรเชาวน์

ลำดับที่ชื่อโรงพยาบาลจังหวัดวันที่ตรวจเยี่ยม
1โรงพยาบาลสตูลสตูล23 มิถุนายน พ.ศ. 2565
2โรงพยาบาลท่าแพสตูล24 มิถุนายน พ.ศ. 2565
3โรงพยาบาลวังวิเศษตรัง29 มิถุนายน พ.ศ. 2565
4โรงพยาบาลพัทลุงพัทลุง30 มิถุนายน พ.ศ. 2565
5โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง(ยุวสมาคมแห่งประเทศไทย)สงขลา1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
6โรงพยาบาลตากใบนราธิวาส7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
7โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
8โรงพยาบาลกรงปีนังยะลา21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
9โรงพยาบาลนาหม่อม สงขลา3 สิงหาคม พ.ศ. 2565
10โรงพยาบาลปัตตานีปัตตานี4 สิงหาคม พ.ศ. 2565
11โรงพยาบาลไม้แก่นปัตตานี28 สิงหาคม พ.ศ. 2565