โครงการฝึกอบรม “แพทย์รุ่นใหม่ใฝ่ใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล” (The New-generation IT Doctor for Hospital Development) รุ่นที่ 6

ระยะเวลาการอบรมตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2565 – วันที่ 13 กันยายน 2565
ณ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
ปิดรับสมัคร 30 เมษายน 2565

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วย การจัดการทรัพยากร การพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนระบบให้มั่นใจว่า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลมีความมั่นคง แม่นยำ เชื่อถือได้ และปลอดภัย และนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดโครงการ

หนังสือเชิญ

แบบตอบรับการอบรม