การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนาโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

พบกับ 3 หลักสูตรเพื่อเตรียมตัวในการปรับเปลี่ยนโรงพยาบาลเข้าสู่ระบบดิจิทัล (Digital Transformation) จากสมาคมเวชสารสนเทศไทย (TMI)

หลักสูตรที่ 1

บทนําสู่การปรับเปลี่ยนโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

12-14 มกราคม 2565

ห้องประชุมโฟกัส ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี


หลักสูตรที่ 2

การยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ การปกป้องความลับและความเป็นส่วนตัวผู้ป่วยสู่ระดับสูงสุด

17-21 มกราคม 2565

ห้องประชุมโฟกัส (17-18 มกราคม)

ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร Data Center (19-21 มกราคม)

กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี


หลักสูตรที่ 3

การออกแบบระบบใหม่สําหรับการบริการผู้ป่วยด้วย Value-based Service แบบมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและการสร้างสถานการณ์จําลองด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

23-25 กุมภาพันธ์ 2565

ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร Data Center กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี


รายละเอียดโครงการ

หนังสือเชิญ

แบบตอบรับการอบรม