คณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการสมาคมเวชสารสนเทศไทย

1. พญ.จามรี  เชื้อเพชระโสภณ นายกสมาคม
2. นพ.ชุษณะ  มะกรสาร ที่ปรึกษา
3. นพ.ดาวฤกษ์  สินธุวณิชย์ ที่ปรึกษา
4. นพ.ชัยพร  สุชาติสุนทร ที่ปรึกษา
5. นพ.อนันต์  กนกศิลป์ ที่ปรึกษา
6. นพ.บุญชัย  กิจสนาโยธิน อุปนายก
7. นพ.วรรษา  เปาอินทร์ เลขาธิการ
8. นพ.กวิน  สิริกวิน เหรัญญิก
9. ดร.มะลิวัลย์  ยืนยงสุวรรณ นายทะเบียน
10. คุณศรัณยู  ชเนศร์ ปฏิคม
11. นางภศิชา  เธียรเชาวน์ ประชาสัมพันธ์
12. นพ.บดินทร์  ทรัพย์สมบูรณ์ กรรมการกลาง
13. นพ.นวนรรน  ธีระอัมพรพันธุ์ กรรมการกลาง
14. นพ.กิตติ  โล่สุวรรณรักษ์ กรรมการกลาง
15. นพ.พลวรรธน์  วิทูรกลชิต กรรมการกลาง
16. ดร.สุธี  ผู้เจริญชนะชัย กรรมการกลาง
17. ทพญ.ศิริวรรณ  สืบนุการณ์ กรรมการกลาง
18. ดร.สาธิต  วิทยากร กรรมการกลาง
19. นพ.สุธี  ทุวิรัตน์ กรรมการกลาง
20. นพ.นิพิฐ  พิรเวช กรรมการกลาง
21. นพ.นิพนธ์  อุปมานรเศรษฐ์ กรรมการกลาง