คณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการสมาคมเวชสารสนเทศไทย

1.นพ.ดาวฤกษ์ สินธุวณิชย์
2.นพ.ชุษณะ มะกรสาร
3.นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน
4.รศ.นพ.อาทิตย์ อังกานนท์
5.รศ.ดร.นพ.วรรษา เปาอินทร์
6.พญ.จามรี เชื้อเพชระโสภณ
7.ดร.มะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ
8.นพ.ฐิตศักดิ์ บุญไทย
9.ศ.ทพญ.ดร.ศิริวรรณ สืบนุการณ์
10.คุณศรัณยู ชเนศร์
11.นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์
12.รศ.นพ.นิพิฐ พิรเวช
13.นพ.นิพนธ์ อุปมานรเศรษฐ์
14.นพ.สุธี ทุวิรัตน์
15.ดร.สุธี ผู้เจริญชนะชัย
16.ดร.นพ.บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์
17.นพ.ศุภรัช สุวัฒนพิมพ์
18.นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต
19.นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์
20.นพ.ชลธิป พงศ์กุล
21.นพ.กวิน สิริกวิน
22.คุณภศิชา เธียรเชาวน์
ที่ปรึกษา
นายกสมาคม
อุปนายกคนที่ 1
อุปนายกคนที่ 2
เลขาธิการ
เหรัญญิก
นายทะเบียน
บรรณาธิการเว็บไซท์
บรรณาธิการวารสาร
ปฏิคม
ประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการกลาง
คณะกรรมการกลาง
คณะกรรมการกลาง
คณะกรรมการกลาง
คณะกรรมการกลาง
คณะกรรมการกลาง
คณะกรรมการกลาง
คณะกรรมการกลาง
คณะกรรมการกลาง
คณะกรรมการกลาง
คณะกรรมการกลาง