การพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล

0
2063

ตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองคุณภาพ ระดับ 3

วันที่ 8 ต.ค. 2561 โรงพยาบาลนครพนม

วันที่ 10 ต.ค. 2561 โรงพยาบาลน่าน

วันที่ 11 ต.ค. 2561 โรงพยาบาลแพร่

วันที่ 12 ต.ค 2561 โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 08 พ.ย. 2561 โรงพยาบาลคูเมือง

วันที่ 09 พ.ย. 2561 โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บรีรัมย์

วันที่ 16 พ.ย. 2561 โรงพยาบาลนครนายก