กฎระเบียบ

(แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อ 22 มกราคม 2540)

หมวด 1 ชื่อและวัตถุประสงค์

ข้อ 1ชมรมนี้ ชื่อว่า ชมรมข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์และสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ใช้อักษรย่อว่า ชขพ มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Thai Medical Informatics Society ใช้อักษรย่อว่า TMI
ข้อ 2 สำนักงานของชมรม ตั้งอยู่ที่สำนักงานที่ประธานชมรมปฏิบัติงานอยู่
ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของชมรม มีดังนี้

 1. เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงาน และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการแพทย์
 2. เพื่อพัฒนาการบริหาร วิชาการ และการบริหารจัดการของงานข้อมูลข่าวสารการแพทย์
 3. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในงานข้อมูล ข่าวสารการแพทย์
 4. เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในกลุ่มปฏิบัติงานข้อมูลข่าวสารการแพทย์
 5. เพื่อเสนอแนะการพัฒนางานข้อมูลข่าวสารการแพทย์แก่หน่วยงาน ของกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 6. ชมรมนี้ไม่ดำเนินการเพื่อเกี่ยวข้องกับการค้าและการเมือง

ข้อ 4 กิจกรรมของชมรม ได้แก่

 1. จัดประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 2. ร่วมสนับสนุนการจัดประชุมหรืออบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในงานข้อมูลข่าวสารการแพทย์
 3. จัดทำหนังสือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในงานข้อมูลข่าวสารการแพทย์ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ได้แก่ จดหมายข่าวอย่างน้อยปีละ 4 ฉบับ
 4. เป็นศูนย์ประสานงานด้านการ แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านข้อมูลข่าวสารการแพทย์
 5. เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นในการพัฒนางานข้อมูลข่าวสารการแพทย์

 

หมวด 2 สมาชิก

ข้อ 5 ชมรมมีสมาชิกได้ 2 ประเภท คือ

 1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้ที่สนใจในงานข้อมูลข่าว สารการแพทย์
 2. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ที่ให้การสนับสนุนงานข้อมูลข่าวสารการแพทย์ ที่กรรมการชมรมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เชิญเป็นสมาชิก กิตติมศักดิ์

ข้อ 6 สิทธิของสมาชิก

 1. สมาชิกสามัญ มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุม และมีสิทธิต่างๆ ดังนี้
  • ได้รับเอกสาร จากชมรม
  • มีสิทธิ เข้าร่วมประชุมประจำปีของชมรม
  • สิทธิในการรับบริการอื่นๆ ของชมรม
 2. สมาชิก กิตติมศักดิ์
  • สิทธิเท่าเทียมสมาชิก ยกเว้นการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการชมรม

ข้อ 7 ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร เข้ารับเป็นสมาชิก ให้ยื่นใบสมัครตามแบบ และวิธีการของชมรม พร้อมด้วยชำระเงินค่าบำรุง ต่อนายทะเบียนชมรม
ข้อ 8 สมาชิกสามัญต้องจ่ายค่าบำรุงสมาชิก ดังนี้ ค่าบำรุงสมาชิกตลอด ชีพ 800 บาท
ข้อ 9 การหมดจากสมาชิกภาพเมื่อตาย ลาออก และให้ออกตามมติที่ประชุมกรรมการ

หมวด 3 คณะกรรมการชมรม

ข้อ 10 คณะกรรมการชมรม ประกอบด้วย กรรมการบริหารชมรมจำนวนไม่น้อยกว่า 9 คนและไม่เกิน 20 คน
ข้อ 11 คณะกรรมการบริหารชมรม ประกอบด้วย ตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

 1. ประธาน 1 คน
 2. รองประธาน 1 คน
 3. เลขาธิการ 1 คน
 4. เหรัญญิก 1 คน
 5. นายทะเบียน 1 คน
 6. ประชาสัมพันธ์ 1 คน
 7. กรรมการกลางไม่เกิน 20 คน

ข้อ 12 ประธานชมรมจัดตั้งกรรมการบริหารตำแหน่งอื่นๆ ให้ครบตามที่กำหนดไว้ในข้อที่ 11
ข้อ 13 คณะกรรมการ ชมรมอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยนับอายุตั้งแต่ประธานชมรมได้รับ เลือกตั้งเป็นต้นไป
ข้อ 14 ประธานชมรมจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระ หรือเกินกว่า 4 ปี ไม่ได้ หากประธานชมรม สิ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกให้เลือกประธานชมรมใหม่ภายใน 60 วัน และให้รองประธานชมรมรักษาการประธานชมรมจนกว่าจะมีการเลือกตั้งประธานชมรม และให้ประธานชมรมดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ได้รับเลือกตั้งเป็นต้นไป
ข้อ 15 คณะกรรมการบริหารชมรม มีอำนาจและหน้าที่ คือ

 1. บริหารกิจการของชมรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ ชมรม
 2. วางระเบียบขึ้นโดยไม่ขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ และระเบียบข้อบังคับของชมรม
 3. แต่ตั้งกรรมการที่ปรึกษา หรือพิจารณาเชิญบุคคลที่เหมาะสมเข้าเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ โดยกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการปีละไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง

ข้อ 16 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ให้ประธานชมรมและกรรมการบริหารชมรมที่ได้รับเลือกตั้ง แต่ง ตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรม บริหารได้ตามสมควร และให้มีอายุตามวาระของประธานและคณะกรรมการบริหารชมรม

ระเบียบการเลือกตั้ง
ข้อ 17 ให้มีการเลือกตั้งประธานชมรมทุก 2 ปี โดยเลือกจากสมาชิกสามัญ ตามระเบียบการเลือกตั้ง ที่กำหนดไว้ ระเบียบการเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ดำเนินการเสนอต่อที่ประชุม
ข้อ 18 การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ให้ดำเนินการตามระเบียบการเลือกตั้ง ซึ่งจะได้กำหนดไว้ในระเบียบ การเลือกตั้งต่อไป คณะกรรมการชมรมชุดที่จะหมดอายุตามวาระ เป็นผู้เตรียมการเลือกตั้ง โดย แต่งตั้งประธาน เลือกตั้ง และผู้ช่วยอีก 4 คนเป็นกรรมการเลือกตั้ง

 

หมวด 4 การเงิน

ข้อ 19 รายได้ของชมรมได้แก่

 1. ค่าจดทะเบียน ค่าบำรุงสมาชิก และค่าธรรมเนียมต่างๆ
 2. ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้
 3. รายได้อันเกิดจากกิจกรรม และการบริหารการเงินที่ชมรมจัดขึ้น
 4. การสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กรอื่นๆ ทั้งของรัฐและเอกชน

ข้อ 20 ให้ประธานชมรมและเหรัญญิก เป็นผู้รับผิดชอบเงิน ทรัพย์สินของชมรม และ ให้ทำรายงานการเงิน และทรัพย์สินเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ทุกๆ 1 ปี
ข้อ 21 เงินของชมรมให้นำฝากธนาคารที่เชื่อถือได้ และที่คณะกรรมการชมรมได้รับรองในนาม ของชมรม
ข้อ 22 เหรัญญิกจะเก็บรักษาเงินไว้สำรองจ่ายได้ตามจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมใหญ่
ข้อ 23 การสั่งจ่ายเงินของชมรมจากธนาคารให้เป็นไป ตามที่ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมใหญ่
ข้อ 24 การจ่ายเงินทุกครั้ง ต้องมีหลักฐานในการจ่ายนั้นๆ ไว้เป็นหนังสือเพื่อเก็บไว้ตรวจสอบจนครบจำนวน
ข้อ 25 ให้คณะกรรมการชมรมแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีจากที่ประชุมใหญ่ ทำการตรวจบัญชีชมรมทุก 1 ปี