งานสัมนา

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล

https://sites.google.com/a/tmi.or.th/tmi-ha-project/home TMIHospitalITMaturityModelv1.1 HospitalIT_QualityImproveFramework_V1.20 แบบประเมินตนเองด้านคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล