คณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการสมาคมเวชสารสนเทศไทย

1. นพ.ชุษณะ มะกรสาร
2. นพ.ณรงค์ กษิติประดิษฐ์
3. นพ.ดาวฤกษ์ สินธุวณิชย์
4. ดร.สาธิต วิทยากร
5. นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน
6. นพ.ถาวร สกุลพานิช
7. นพ.วรรษา เปาอินทร์
8. พญ.จามรี เชื้อเพชระโสภณ
9. ดร.มะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ
10. ทพญ.ศิริวรรณ สืบนุการณ์
11. นายศรัณยู ชเนศร์
12. นพ.สุธี ทุวิรัตน์
13. นพ.ประสิทธิ์ หาญพินิจศักดิ์
14. นพ.นิพิฐ พิรเวช
15. ดร.สุธี ผู้เจริญชนะชัย
16. นพ.บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์
17. นพ.ยลศิลป์ สุชนวนิช
18. นพ.นิพนธ์ อุปมานรเศรษฐ์
19. ดร.บุญธรรม หาญพาณิชย์
20. นพ.อาทิตย์ อังกานนท์
21. ภก.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี
22. นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์
23. นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต
 นายกสมาคม
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
อุปนายกคนที่ 1
อุปนายกคนที่ 2
เลขาธิการ
เหรัญญิก
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
ปฏิคม
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง