ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียนเชิญอบรมวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 8 และขั้นสูง รุ่นที่ 2

หนังสืออบรมวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 และ อบรมวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2561 หนังสือเชิญประชุม โครงการอบรมวิเคราะห์ข้อมูลคอมพิวเตอร์โรงพยาบาล กำหนดการ รุ่นที่ 8 กำหนดการขั้นสูง รุ่นที่ 2 แบบตอบรับ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความรู้พื้นฐานระบบเครือข่ายสำหรับผู้ดูแลระบบสารสนเทศโรงพยาบาล” ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาวิภาวดี มหาวิทยาลัยรังสิต อาคาร ที.เอส.ที.ทาวเวอร์ ชั้น...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ความรู้พื้นฐานระบบเครือข่ายสำหรับผู้ดูแลระบบสารสนเทศโรงพยาบาล" ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาวิภาวดี มหาวิทยาลัยรังสิต อาคาร ที.เอส.ที.ทาวเวอร์ ชั้น 21 ห้อง 2103 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ หนังสือเชิญอบรม Network แบบตอบรับการลงทะเบียน Basic Network for...

งานประชุมวิชาการประจำปี TMI 2017 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560

เอกสารวิทยากร IoT_Healthcare_wimol_TMI2017 อ.วิมล   เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1. หนังสือขอสนับสนุนการประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี TMI 2017 2. แบบตอบรับการลงทะเบียน 3. กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี TMI 2017 4. แบบฟอร์มการสำรองห้องพัก

รายละเอียดการสมัครสมาชิก TMI

รายละเอียดการสมัคร “สมาชิก สมาคมเวชสารสนเทศไทย” รายละเอียดการสมัครสมาชิก ใบสมัครสมาชิกสามัญ ใบสมัครสมาชิกสมทบ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกลางปี สมาคมเวชสารสนเทศไทย สำหรับผู้บริหาร หัวข้อ “Hospital CIO Forum” ประจำปี 2560

หนังสือเชิญประชุม แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมกลางปี กำหนดการประชุมวิชาการกลางปี

ติดตามเรา

Recent Posts