ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความรู้พื้นฐานระบบเครือข่ายสำหรับผู้ดูแลระบบสารสนเทศโรงพยาบาล” ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาวิภาวดี มหาวิทยาลัยรังสิต อาคาร ที.เอส.ที.ทาวเวอร์ ชั้น...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ความรู้พื้นฐานระบบเครือข่ายสำหรับผู้ดูแลระบบสารสนเทศโรงพยาบาล" ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาวิภาวดี มหาวิทยาลัยรังสิต อาคาร ที.เอส.ที.ทาวเวอร์ ชั้น 21 ห้อง 2103 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ หนังสือเชิญอบรม Network แบบตอบรับการลงทะเบียน Basic Network for...

หนังสือขอสนับสนุนการประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี TMI 2017

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1. หนังสือขอสนับสนุนการประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี TMI 2017 2. แบบตอบรับการลงทะเบียน 3. กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี TMI 2017 4. แบบฟอร์มการสำรองห้องพัก

รายละเอียดการสมัครสมาชิก TMI

รายละเอียดการสมัคร “สมาชิก สมาคมเวชสารสนเทศไทย” รายละเอียดการสมัครสมาชิก ใบสมัครสมาชิกสามัญ ใบสมัครสมาชิกสมทบ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกลางปี สมาคมเวชสารสนเทศไทย สำหรับผู้บริหาร หัวข้อ “Hospital CIO Forum” ประจำปี 2560

หนังสือเชิญประชุม แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมกลางปี กำหนดการประชุมวิชาการกลางปี

ขอเขิญส่งบทความเพื่อนำเสนอใน การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเวชสารสนเทศและการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ พ.ศ.2560 (ขยายเวลาวันสุดท้ายที่รับผลงาน)

ขอเขิญส่งบทความเพื่อนำเสนอใน การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเวชสารสนเทศและการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ พ.ศ.2560 The Thai Medical Informatics Association Annual Conference and The National Conference on Medical Informatics 2017 วันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพมหานคร เปิดรับผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอ  ...

ติดตามเรา