ข่าวประชาสัมพันธ์

การพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล

ตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองคุณภาพ ระดับ 3 วันที่ 8 ต.ค. 2561 โรงพยาบาลนครพนม ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” Practical IT Project Management Workshop 2018 หนังสือเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ แบบตอบรับการลงทะเบียน

รายละเอียดในการสั่งซื้อหนังสือ

ใบสั่งซื้อหนังสือ book orders 5-11-2561

อบรม Advance ICD-10 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2561

อบรม Advance ICD-10 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2561 แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม-Advance-ICD-10ปี-2018-รุ่นที แบบฟอมร์จองห้องพัก ICD-10 รุ่นที่ 3 หนังสืออบรม Advance ICD-10 รุ่นที่ 3 กำหนดการอบรม Advance ICD รุ่นที่ 3

“แพทย์รุ่นใหม่ใฝ่ใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล” รุ่นที่ 3

YoungITDoctorAnnounce2018 หนังสือเชืญ_เข้าร่วมอบรม แบบตอบรับ