ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” Practical IT Project Management Workshop 2018 หนังสือเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ แบบตอบรับการลงทะเบียน

รายละเอียดในการสั่งซื้อหนังสือ

ใบสั่งซื้อหนังสือ book orders 18-7-2561

อบรม Advance ICD-10 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2561

อบรม Advance ICD-10 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2561 แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม-Advance-ICD-10ปี-2018-รุ่นที แบบฟอมร์จองห้องพัก ICD-10 รุ่นที่ 3 หนังสืออบรม Advance ICD-10 รุ่นที่ 3 กำหนดการอบรม Advance ICD รุ่นที่ 3

“แพทย์รุ่นใหม่ใฝ่ใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล” รุ่นที่ 3

YoungITDoctorAnnounce2018 หนังสือเชืญ_เข้าร่วมอบรม แบบตอบรับ

เรียนเชิญอบรมวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 8 และขั้นสูง รุ่นที่ 2

หนังสืออบรมวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 และ อบรมวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2561 หนังสือเชิญประชุม โครงการอบรมวิเคราะห์ข้อมูลคอมพิวเตอร์โรงพยาบาล กำหนดการ รุ่นที่ 8 กำหนดการขั้นสูง รุ่นที่ 2 แบบตอบรับ