การพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล

0
119

ตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองคุณภาพ ระดับ 3

10 ต.ค. 2561 โรงพยาบาลน่าน

วันที่ 11 ต.ค. 2561 โรงพยาบาลแพร่

วันที่ 12 ต.ค 2561 รพ.หางดง