ข่าวประชาสัมพันธ์และงานสัมนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความรู้พื้นฐานระบบเครือข่ายสำหรับผู้ดูแลระบบสารสนเทศโรงพยาบาล” ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาวิภาวดี มหาวิทยาลัยรังสิต...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ความรู้พื้นฐานระบบเครือข่ายสำหรับผู้ดูแลระบบสารสนเทศโรงพยาบาล" ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาวิภาวดี มหาวิทยาลัยรังสิต อาคาร ที.เอส.ที.ทาวเวอร์ ชั้น 21 ห้อง 2103 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ หนังสือเชิญอบรม Network แบบตอบรับการลงทะเบียน Basic Network for...

ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์