ข่าวประชาสัมพันธ์และงานสัมนา

ขอเขิญส่งบทความเพื่อนำเสนอใน การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเวชสารสนเทศและการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ พ.ศ.2560 (ขยายเวลาวันสุดท้ายที่รับผลงาน)

ขอเขิญส่งบทความเพื่อนำเสนอใน การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเวชสารสนเทศและการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ พ.ศ.2560 The Thai Medical Informatics Association Annual Conference and The National Conference on Medical Informatics 2017 วันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น...

ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์