ข่าวประชาสัมพันธ์และงานสัมนา

หนังสือขอสนับสนุนการประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี TMI 2017

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1. หนังสือขอสนับสนุนการประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี TMI 2017 2. แบบตอบรับการลงทะเบียน 3. กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี TMI 2017 4. แบบฟอร์มการสำรองห้องพัก  

ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์